Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van Bikai Inv BV. met zetel in 8830 Hooglede (België).

Maatschappelijke zetel:
Bikai Inv BV
Bruggestraat 86
8830 Hooglede (België)

Ondernemingsnummer: BE 0889 788 423

Telefoon: +32 (0)51 80 75 07
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
E-mailadres: webshop@bikai.be

Rekeningnummer: BE16 0016 9331 7074
BIC/SWIFT: GEBABEBB

De Algemene Voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op onze webshop en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

Op de Algemene Voorwaarden van Bikai Inv BV is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Aankoop en Betaling

 • De overeenkomst tussen Bikai Inv BV en u als koper komt tot stand op het moment dat u de door Bikai Inv BV gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan, onder voorbehoud van het recht van de verkoop af te zien zoals hoger bepaald . Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 • Bikai Inv BV behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 • Bikai Inv BV bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht.
 • Betaling van producten gekocht bij Bikai Inv BV geschiedt uitsluitend vooraf via de andere voorgestelde betaalmiddelen.
 • De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.
 • Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
 • In geval van niet tijdige betaling is Bikai Inv BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
 • De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de website.

Levering en Levertijden

 • De door Bikai Inv BV opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper.
 • Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 • Bikai Inv BV levert aan alle Europese landen.
 • Levering geschiedt uitsluitend via BPOST tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van BPOST kan u vinden op volgende website: www.bpost.be. De leverings- of verzendkosten worden u meegedeeld voor het bevestigen van uw aankoop. Als de verzendingskosten niet automatisch kunnen worden berekend, dan wordt dit vermeld en/of wordt er een indicatie van de verzendingskosten meegegeven.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Bikai Inv BV is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Enkel producten die we effectief in stock hebben worden op de website getoond. Bikai Inv BV doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren voorvalt. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal iblo.be BVBA u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door Bikai Inv BV voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht. Het is mogelijk dat Bikai Inv BV op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Bikai Inv BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Bedenktijd en Retourneren

 • Voor alle producten gekocht bij Bikai Inv BV heeft u volgens artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.
  Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking.
 • Er is geen herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte toestand verkeren. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Bij producten voorzien van een speciale hygiënesticker of hygiënesluiting geldt herroeping enkel voor zover deze sticker of sluiting niet werd verwijderd of geopend. Meer info Art. VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht.
  Producten die niet voldoen aan het voorgaande blijven eigendom van de Koper. Meer info naar uitzonderingen van herroepingsrecht.
 • Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of telefonisch kenbaar te maken. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van het formulier op de website. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek annuleren, retourneren en ruilen op onze website.
 • De goederen dient u onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in originele staat en verpakking) uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren. De verzenddatum geldt als controle. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending, evenals uw bankrekeningnummer. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.
 • Bikai Inv BV betaalt u het complete aankoopbedrag binnen 14 dagen die volgen op de herroeping terug.
  Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen dan wordt het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten niet, of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product ook opnieuw naar u worden verstuurd, mits het betalen van de bijhorende verzendkosten.
 • De Koper moet het terugzendingsbewijs laten valideren door de Post en bijhouden. Niet gefrankeerde zendingen of rembourszendingen worden geweigerd.
 • In het geval de Koper de producten terugbrengt in een Bikai winkel dient de Koper het deponeerbewijs dat hij daar ontvangt bij te houden.
 • iblo.be BVBA volgt het art. VI.50 WER van het Wetboek van Economisch Recht. Bij een retour, wordt de kost voor de standaard levering terugbetaald indien de Koper dit heeft betaald. De rechtstreekse kosten voor retourneren zijn ten laste van de Koper.
 • Goederen kunnen binnen de 14 dagen worden omgeruild in één van onze winkels of worden teruggestuurd naar het volgend adres:
  Bikai Inv BV
  Bruggestraat 86
  8830 Hooglede (België)

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  – Werden de juiste goederen geleverd?
  – Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • De klant verbindt er zich toe om de verkochte goederen bij de levering in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uren na de levering schriftelijk aan Bikai Inv BV te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op.
 • De klant dient elk verborgen gebrek binnen een termijn van 2 maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan Bikai Inv BV mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling, verliest de klant zijn recht om een vordering wegens verborgen gebrek in te stellen. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van Bikai Inv BV.
 • De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde goed wordt vastgesteld binnen de 2 jaar vanaf de levering van de goederen. De wettelijke garantie begint te lopen vanaf de levering van de goederen aan de consument. Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij Bikai Inv BV heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.
 • In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:
  voor normale slijtage van het product, bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies, bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid, indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Bikai Inv BV aangewezen derde, bij commercieel gebruik.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Bikai Inv BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bikai Inv BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Bikai Inv BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Bikai Inv BV haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bikai Inv BV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bikai Inv BV niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld, voordat u definitief afrekent.
 • Indien de prijsweergave fout is ten gevolge van een technische fout, is er tussen partijen geen overeenkomst tot stand gekomen; de klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Intellectuele eigendomsrechten

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bikai Inv BV of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • Bikai Inv BV behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.
 • Klachten en/of vragen kunnen ingediend worden door een mail te via ons online formulier.
 • Klachten kunnen ook online ingediend worden bij de Europese Commissie d.m.v. het ODR platform.

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Bikai Inv BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Privacy

 • Uw gegevens en data worden verwerkt volgens Art. 7 Data Protection Directive. Meer info over ons privacy beleid.

Beperking van aansprakelijkheid

 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
 • Bikai Inv BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
 • Bikai Inv BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
  Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
 • De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. iblo.be BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 • Bikai Inv BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 • De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
  Bikai Inv BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
preloader